Hoofdmenu

RSS

Wijkvisie Zuid

In de wijkvisie staat een beschrijving van hoe de wijk er over tien jaar uit zou kunnen zien. Deze beschrijving wordt verduidelijkt door het noemen van doelen, zoals schoner en beter. Deze doelen zijn niet concreet en meetbaar, maar zetten wel een duidelijke lijn uit. De gemeente stelt periodiek wijkprogramma's op en maakt elk jaar een begroting. In de wijkprogramma's en in de begroting staan concrete en meetbare doelen die worden getoetst aan de wijkvisie. 

In Zuid werkten het Wijkbureau, Wijkraad, gemeentelijke vakdiensten en de Wijkwethouder samen bij het maken van de wijkvisie. Ook is hiervoor een wijkavond en een ´wijkraadpleging´ gehouden. De Wijkraad heeft naar aanleiding hiervan een advies uitgebracht, dat is verwerkt in de visie zoals die uiteindelijk is vastgesteld. De doelstellingen van de visie zijn gericht op de buitenruimte, de sociale samenhang, de veiligheid, het woonmilieu, sociale en medische voorzieningen, verkeer, wijkeconomie en milieu. "Wijkvisie Zuid" is in juni 2004 door de gemeenteraad van Utrecht vastgesteld. In 2012-2013 volgt een herijking van de wijkvisie Zuid.

Een wijkvisie is een lange termijn beleid voor de utrechtse wijken. Het direct actuele beleid voor de wijken van de gemeente Utrecht staat o.a. op de internet site.

De wijk Zuid is één van de tien wijken van de gemeente Utrecht. Zuid heeft een aantal subwijken: Hoograven, Lunetten, Rotsoord, Bokkenbuurt en Tolsteeg.

Wijkbureau Zuid is het gemeentelijk aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit deze vier subwijken. Het Wijkbureau werkt samen met andere partijen zoals woningcorporaties, politie en welzijnswerk aan de leefbaarheid en veiligheid in Zuid.

De actuele gebiedsvisie van de gemeente Utrecht voor de wijk Zuid kunt u direct downloaden via www.utrecht.nl/zuid .

Nieuws

Contact

Wijkraad Zuid
't Goylaan 75
3525 AA Utrecht.

Telefonisch via: 14030